Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen gebruikers en GetJobsDone B.V..

1.2 Getjobsdone: GetJobsDone B.V., gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80001270.

1.3 Gebruiker: diegene die door middel van aanmelding op het platform van Getjobsdone gebruik kan maken van de door Getjobsdone aangeboden diensten.

1.4 Platform: De digitale afgeschermde omgeving van Getjobsdone, die door gebruikers (opdrachtgevers en opdrachtnemers), gebruikt wordt voor het managen van interne taken of het managen van samenwerkingen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers.

1.5 Persoonlijk account: het op het platform afgeschermde persoonlijke gedeelte ten behoeve van de gebruiker.

1.6 Overeenkomst: Een schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de gebruikers van Getjobsdone, die gericht is op het verrichten van diensten door een opdrachtnemer voor een opdrachtgever.

1.7 Opdrachtgevers: Aangesloten ondernemingen en/of organisaties die binnen het platform opdrachten kunnen plaatsen en de mogelijkheid hebben in contact te treden met gebruikers die aansluiten bij de voor hen geschikte profielen of opdrachten.

1.8 Opdrachtnemer: Een gebruiker die op een opdracht van een opdrachtgever heeft gereageerd en uitvoert voor de opdrachtgever.

1.9 Professionals: Aangesloten gebruikers die opdrachtnemer kunnen worden. Zo kunnen dit bijvoorbeeld freelancers, ondernemers voor de BTW, particulieren, studenten en zelfstandige zonder personeel kunnen zijn.

1.10 Gegevens: Alle op de website en het platform van Getjobsdone geplaatste profielen, persoonsgegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, betaalgegevens, opdrachten, koppelingen enzovoort, zulks in de ruimste zin van het woord ongeacht door wie deze zijn geplaatst.

1.11 Abonnementen: Een maandelijkse betaling van de bedrijven naar Getjobsdone ten behoeve van het gebruik van het platform en extra services.

1.12 Plaatsingsfee: Een betaling van een percentage per opdracht van de bedrijven naar Getjobsdone ten behoeve van het plaatsen van een opdracht. In de basis wordt dit niet in rekening gebracht en zit dit bij het abonnement in.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen gebruikers en Getjobsdone en elk gebruik en/of toegang van zowel de website als het (persoonlijke) platform van Getjobsdone.

2.2 Door gebruik te maken van de dienstverlening van het platform en/of de website van Getjobsdone, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment door Getjobsdone worden aangepast. In dat geval wordt de gebruiker via het platform van Getjobsdone of per e-mail op de hoogte gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden. Wanneer de gebruiker het gebruik van het platform voortzet nadat de algemene voorwaarden zijn aangepast, wordt de gebruiker geacht de nieuwe algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.4 De geldende algemene gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op het platform van Getjobsdone.

Artikel 3 Getjobsdone

De website van Getjobsdone is een digitaal platform, waarvan een gebruiker gebruik kan maken en waarbinnen de gebruiker zich kan profileren, diensten kan afnemen van Getjobsdone en in contact kan treden met andere gebruikers en/of bedrijven. Op deze manier kunnen gebruikers hun profiel ontdekken, zichzelf ontwikkelen aan de hand van verschillende tools en content, zoals opdrachten, en in contact kunnen treden met bedrijven en/of andere gebruikers.

Artikel 4 Privacy

Voor de registratie en verwerking van de door gebruiker verstrekte persoonsgegevens wordt er verwezen naar de privacy policy zoals deze is gepubliceerd op de website. De privacy policy maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden. De diensten van Getjobsdone voldoen aan de wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5 Online platform

5.1 De persoonlijke omgeving binnen Getjobsdone behoort tot het besloten gedeelte van de website. Binnen het Getjobsdone-account kunnen opdrachtnemers zichzelf ontwikkelen door middel van onder meer het doen van opdrachten. Gebruikers zijn nimmer verplicht om opdrachten en dergelijke aan te nemen, noch is Getjobsdone verplicht om dit aan te bieden.

5.2 Onverminderd het voorgaande gaat Getjobsdone er echter wel van uit dat de gebruiker zich inspant om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten binnen het platform. Daarnaast gaat Getjobsdone ervan uit dat de opdrachtnemers en opdrachtgevers op de hoogte wensen te worden gehouden van activiteiten die worden georganiseerd vanuit Getjobsdone, en de aanbiedingen van aangesloten bedrijven/gebruikers.

Artikel 6 De opdrachten

6.1 Naast de eerdergenoemde diensten kunnen bedrijven opdrachten opstellen en plaatsen. Deze opdrachten worden door de opdrachtnemers opgelost en/of uitgevoerd.

6.2 Een bedrijf betaalt aan Getjobsdone voor voornoemde aangeboden dienst een nader te bepalen plaatsingsfee, welke bestaat uit een percentage van de opdrachtwaarde vermeerderd met €1,- partner fee. De betalingen van de plaatsingsfee vinden plaats middels automatische incasso.

6.3 Een bedrijf betaalt aan Getjobsdone voor voornoemde aangeboden dienst een abonnement per maand naast de plaatsingsfee. Er zijn verschillende vormen van abonnementen met verschillende prijzen. Betalingen van de abonnementen vinden in beginsel plaats door middel van automatische incasso.

6.4 Voorafgaand aan de aanvang van de opdracht worden de financiële afspraken besproken en vastgelegd, voor zover op dat moment te overzien is. De financiële vergoeding wordt vooraf op het platform bij de opdracht weergegeven.

6.5 Getjobsdone heeft het recht het door haar gehanteerde plaatsingsfee tarief of abonnementstarief te wijzigen.

6.6. Voor het doen van de opdrachten wordt er voor de opdrachtnemers een vooraf bekende vergoeding gegeven. De uit te keren bedragen zijn vooraf bekend en worden bij elke opdracht weergegeven. Na afronding van een opdracht zal het geld middels automatische incasso, iDeal of SEPA betaling worden betaald door het bedrijf. Een derdenpartij van Getjobsdone zal zorg dragen dat deze betaling direct op rekening van de opdrachtnemer komt. Getjobsdone beheert geen eigenaarschap over dit geld.  Op deze wijze kunnen opdrachtnemers geld verdienen door het doen van opdrachten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat als een opdrachtnemer nul sterren behaalt, de opdrachtnemer de opdracht niet of niet naar behoren heeft uitgevoerd. Hierdoor zal de opdrachtnemer niet worden uitbetaald, tenzij de opdrachtnemer kan aantonen dat de opdrachtnemer een hogere waardering behoort toe te komen. De hoogte van de review wordt bepaald door de opdrachtgever, Getjobsdone is hier niet verantwoordelijk voor.

6.7 De opdrachtnemer geeft, waar mogelijk, na het afronden van de opdracht op hoeveel uren zij hebben gewerkt voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft daarop de mogelijkheid om deze uren goed te keuren of te wijzigen. Op basis van de verstrekte gegevens zal er automatisch een betaling worden gegenereerd welke moet worden voldaan door de bedrijven.

6.8 De opdrachtnemer heeft, conform het bepaalde in artikel 15 (rechten van intellectuele eigendom) geen aanspraak op mogelijke rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de door het opdrachtnemer aangedragen oplossingen voor opdrachten.

6.9 De financiële beloning wordt pas aan de opdrachtnemer uitbetaald wanneer de bedrijven een review hebben achtergelaten op het platform over de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Indien er geen review wordt gedaan is het mogelijk om de uitbetaling van de opdracht automatisch na 14 dagen na de einddatum plaats te laten vinden indien het bedrijf de betalingen heeft voldaan. Getjobsdone is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van of de snelheid van het plaatsen van een review.

6.10 Ten behoeve van de uitbetaling van de opdrachten heeft de derdenpartij die de betalingen voor Getjobsdone verzorgt in ieder geval de volgende gegevens nodig, te weten volledige voor- en achternamen, geboortedatum, IBAN-nummer, tenaamstelling van het bankrekeningnummer en adres. Indien de opdrachtnemer zichzelf wil laten uitbetalen, dienen zij voornoemde gegevens in te vullen bij de derdenpartij die de betalingen verzorgt. De opdrachtnemers zijn zelf geheel verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. De derdenpartij kan waar nodig extra gegevens vragen zodat de betalingen conform wet- en regelgeving kunnen worden voltooid. Het foutief en/of onvolledig doorgeven van zijn/haar gegevens kan niet aan Getjobsdone worden tegengeworpen. Getjobsdone is hiervoor geheel niet aansprakelijk.

6.11 Een bedrijf is gerechtigd om zelfstandig opdrachten te plaatsen. Indien een bedrijf zelfstandig een opdracht wenst te plaatsen is het noodzakelijk om in ieder geval een abonnement te hebben en waar nodig ook de servicefee te betalen.

6.12 Op de opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting, in die zin dat zij verplicht zijn de opdracht naar beste geweten te doen, maken of oplossen. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

6.13 Indien een opdrachtnemer niet komt opdagen vindt er geen betaling voor de opdrachtnemer plaats, niet op komen dagen of afzegging binnen 48 uur kan de opdrachtnemer verwijderd worden van het platform.

6.14 Indien een bedrijf niet de juiste opdrachtnemer kan vinden of niemand reageert op een opdracht is dit voor rekening van het betreffende bedrijf. Getjobsdone is niet genoodzaakt om het bedrijf te compenseren.

6.15 Het leveren van een hoogwaardig kwalitatief platform is een kernpunt van Getjobsdone.

6.16 Een bedrijf is bij het controleren van de opdracht verplicht dit te doen aan de hand van een in het platform geïntegreerd ratingsysteem, welke een sterrenrating toekent aan de geboden opdrachten.

6.17 Opdrachtnemers zijn zelf gehouden en geheel verantwoordelijk voor het juist en volledig opgeven van de genoten inkomsten. De opbrengsten die zijn genoten door het maken van opdrachten dienen te worden opgegeven bij het doen van belastingaangifte als inkomsten uit overig werk. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van Getjobsdone is uitgesloten.

Artikel 7 Takenbord

7.1 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het op een juiste manier omgaan met het takenbord.

7.2 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van gebruikers in het account.

7.3 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het toewijzen van specifieke rollen in het platform en de juiste uitoefening daarvan. Getjobsdone is niet aansprakelijk wanneer er niet aan de restricties voor de verschillende rollen kan worden voldaan.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling van de opdracht vindt plaats via de door Getjobsdone beschikbaar gestelde infrastructuur. Het bedrijf betaald bij het afronden van een opdracht de volledige opdrachtwaarde vermeerderd met €1,- partner fee aan de derdenpartij van Getjobsdone. Indien er binnen twee weken na de einddatum en betaling van de opdracht geen review is geplaatst, behoudt Getjobsdone het recht om via de derdenpartij de betaling door te storten naar de opdrachtnemer.

8.2 Getjobsdone spant zich in om binnen twee werkdagen na het vrijgeven van de betaling het geld bij de opdrachtnemer op de rekening te hebben. Hierin is Getjobsdone echter afhankelijk van de derdenpartij waar Getjobsdone mee werkt en kan het voorkomen dat het langer duurt. Mocht de uitbetaling langer duren en hierdoor schade ontstaan, is Getjobsdone van iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

8.3 Om de betalingen te kunnen faciliteren werkt Getjobsdone samen met OnlinePaymentPlatform. Gebruikers van Getjobsdone zijn hiervan ook op de hoogte en geven toestemming dat Getjobsdone gegevens met de betalingsprovider mag delen en andersom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een derdenrekening.

8.4 De wallet waarin het krediet in 2021 werd geüpload zodat een bedrijf gerechtigd is om opdrachten op Getjobsdone te plaatsen is uitsluitend bedoelt als plaatsing fee of om abonnementskosten mee te betalen. Vanuit de wallet kan de opdrachtnemer niet worden uitbetaald. Eventuele restitutie van het krediet in de wallet is niet mogelijk, hierdoor kan het niet worden beschouwd als een vordering op Getjobsdone.

8.5 De partner fee van €1,- die betaald wordt bij iedere transactie is bedoeld voor het dekken van de transactie- en administratiekosten. Deze partner fee is verplicht vanuit onze betalingspartner OnlinePaymentPlatform.

8.6 Het afgesloten abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.

8.7 Het abonnement kan worden gepauzeerd in de omgeving van de gebruiker. De gebruiker moet dit zelf uitvoeren. Getjobsdone pauzeert in de regel abonnementen niet, dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

8.8 De prijzen van het abonnement mogen zonder tegenbericht op informatieve mails worden veranderd, eveneens als de voorwaarden van het abonnement.

Artikel 9 Refund policy

9.1 Getjobsdone hanteert een no-refund policy voor betalingen die zijn gedaan naar Getjobsdone. Hieronder behoren dus betalingen voor een abonnement, plaatsingsfee of het opwaarderen van een tegoed.

9.2 Betalingen die van een opdrachtgever naar een opdrachtnemer zijn doorgestort zijn in essentie niet restitueerbaar zodra de betaling niet meer op de derdenrekening staat van de betaalpartner van Getjobsdone.

9.3 Betalingen die door de opdrachtgever, bestemd voor de opdrachtnemer, zijn voltooid en nog op de derdenrekening staan zijn wel restitueerbaar indien er een nul sterren review wordt geplaatst door de opdrachtgever.

Artikel 10 Leeftijdsgrens gebruikers

Het persoonlijke Getjobsdone-platform is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming wordt verleend door de wettelijk vertegenwoordigers. Wanneer de gebruiker zichzelf aanmeldt, verklaart de gebruiker daarmee dat hij 16 jaar of ouder is en toestemming heeft gekregen van zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers. Op Getjobsdone berust geen verplichting om dit te controleren en is van elke aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 11 Gebruiksrecht Gebruikers

11.1 Elk gebruik van de website en/of het platform, de daarop geplaatste gegevens en/of de door de website en/of platform van Getjobsdone verstrekte gegevens geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

11.2 De gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen zoals dat van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.

11.3 De gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven evenals de onderhavige algemene gebruikersvoorwaarden en de overige door Getjobsdone gestelde voorwaarden.

Artikel 12 Onrechtmatig gebruik website

12.1 Het is de gebruiker niet toegestaan om de website en/of platform en de daarop geplaatste gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in deze algemene voorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.

12.2 Het is verboden voor gebruikers om de website en/of platform van Getjobsdone te gebruiken voor het plaatsen van commerciële berichten en/of boodschappen gericht op het bereiken van grote groepen personen mits dit niet is goedgekeurd door een medewerker van Getjobsdone.

12.3 Daarnaast is het de gebruiker niet toegestaan om de website en/of platform, de daarop geplaatste gegevens en/of de door de website en/of platform verstrekte gegevens te bewerken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te verzamelen of te publiceren, tenzij uit informatie op of functionaliteit van de website blijkt dat dit wel is toegestaan.

12.4 Verder is het de gebruiker niet toegestaan (het gebruik van) de website en/of platform te verstoren, dan wel de website en/of platform te gebruiken voor:

12.4.1 het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht;

12.4.2 het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie, waarvan de inhoud in strijd met de goede zeden kan worden geacht zulks ter beoordeling van Getjobsdone;

12.4.3 het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van Getjobsdone;

12.4.4 illegale aangelegenheden en/of doeleinden.

12.5 Tot slot is het de gebruiker niet toegestaan andere gebruikers van de website en/of platform te hinderen in het gebruik van de website en/of platform, dan wel aan (de website en/of platform van) Getjobsdone, haar gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

12.5.1 het schenden van de veiligheid of beveiliging van (de website en/of platform van)

Getjobsdone, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;

12.5.2 het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de website en/of platform geplaatste gegevens, zulks in de ruimste zin des woords;

12.5.3 Het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;

12.5.4 Het inloggen op een account waartoe de gebruiker niet is bevoegd;

12.5.5 Het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Getjobsdone ten behoeve van de website en/of platform.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Getjobsdone heeft de website en het platform met de grootst mogelijke zorg gerealiseerd. Getjobsdone is niet gehouden voorafgaand aan het plaatsen van gegevens de juistheid daarvan te controleren.

13.2 Ten aanzien van gegevens die van Getjobsdone zelf afkomstig zijn, geldt dat deze afkomstig zijn van bronnen die als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt, maar dat voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens door Getjobsdone niet kan worden ingestaan. Daarnaast kunnen de gegevens op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

13.3 Getjobsdone is nimmer aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) de website en/of het platform en de daarop geplaatste gegevens en/of op de website en/of platform verstrekte gegevens.

13.4 Om gebruik te kunnen maken van een Getjobsdone-account dient de gebruiker een eigen emailadres en een zelfgekozen wachtwoord in te stellen. Getjobsdone stelt bepaalde veiligheidseisen aan dit wachtwoord om de veiligheid van de accounts van de gebruikers te kunnen waarborgen. De gebruiker is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de eigen inloggegevens.

13.5 Getjobsdone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de website en/of platform en/of de door of via de website en/of platform ontvangen of gepubliceerde gegevens.

Artikel 14 Toegang website en platform, storingen en onderbrekingen

14.1 Getjobsdone kan niet garanderen dat de website en het platform te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel te lijden (indirecte)schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en het platform.

14.2 Getjobsdone zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

14.3 Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door toerekenbaar handelen van een gebruiker of derde(n), komt alle daardoor geleden schade en/of gevolgen voor rekening en risico van de gebruiker en/of derde(n). De schade zal in dit geval verhaald worden op voornoemde persoon en/of personen.

14.4 Getjobsdone is gerechtigd (het gebruik van) de website en/of platform al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

14.5 Getjobsdone is gerechtigd accounts van gebruikers te verwijderen zonder daartoe verplicht een reden voor hoeven op te geven.

Artikel 15 Virusprotectie

Getjobsdone is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Getjobsdone genomen voorzorgsmaatregelen, op de website en/of platform en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatiebulletins) voorkomen. Getjobsdone is evenmin aansprakelijk indien de website en/of platform wordt gehackt of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de website en/of platform (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel het persoonlijke gedeelte van het platform van de gebruiker in handen van derden komt en/of door derden wordt gewijzigd.

Artikel 16 Contacten en derden

16.1 Getjobsdone tracht met behulp van haar website en/of platform bedrijven in contact te brengen met gebruikers. Getjobsdone kan niet garanderen dat deze bedrijven bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de website en/of diensten van Getjobsdone contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen gebruiker en (één of meer) derde(n)/opdrachtgever(s) leidt, is Getjobsdone daarbij nimmer als partij betrokken.

16.2 Getjobsdone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen gebruikers en bedrijven, en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door Getjobsdone uitgevoerde handelingen. Daarnaast is Getjobsdone nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van haar gebruikers en/of bedrijven en/of aan haar verbonden derden.

16.3 Het is gebruikers niet bevoegd om zonder toestemming van Getjobsdone buiten het platform om contact te leggen met elkaar binnen één jaar na totstandkoming van contact via Getjobsdone. In bijzonder is het verboden een dienstbetrekking, uitbetaling of arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan tussen beide partijen zonder Getjobsdone hierbij te betrekken. Indien dit niet wordt nageleefd is Getjobsdone gerechtig een direct opeisbare boete á €2.000,- te innen.

Artikel 17 Gebruik (overige) gebruikers

17.1 Getjobsdone spant zich in alle redelijkheid in de website en/of platform te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Getjobsdone kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar gebruikers begrepen) de website en/of platform (en de daarop geplaatste gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is ter zake niet aansprakelijk.

17.2 Daarnaast is Getjobsdone op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden door haar gebruikers, overige door Getjobsdone gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).

Artikel 18 Intellectueel eigendomsrecht

18.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die, in de breedste zin, verband houden met de diensten, de website en het platform komen toe aan Getjobsdone en de aan haar gelieerde ondernemingen.

18.2 Het is niet toegestaan de website en/of platform dan wel onderdelen van de website en/of platform zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Getjobsdone te (laten) verveelvoudigen, distribueren of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

18.3 Bij gebruikmaking van het Getjobsdone platform kunnen nieuwe rechten van intellectuele eigendom ontstaan, bijvoorbeeld rechten die verbonden zijn met de door jonge talenten aangedragen oplossingen. Door gebruik te maken van het Getjobsdone platform erkent de gebruiker dat dergelijke rechten van intellectuele eigendom automatisch toekomen aan het bedrijf dat de opdracht(en) op het platform geplaatst heeft.

18.4 Voor zover de in het vorige lid bedoelde rechten van intellectuele eigendom van rechtswege bij een gebruiker komen te liggen, is deze gebruiker verplicht deze rechten over te dragen aan het betrokken bedrijf en verleent daarvoor een volmacht op eerste verzoek. Tevens omvat deze overdracht alle aanspraken op vergoedingen, licenties of royalties of andere persoonlijke rechten en nevenrechten van welke aard dan ook.

18.5 Voor zover een of meer rechten zoals hierboven bedoeld niet overdraagbaar zijn of niet rechtsgeldig overgedragen zijn krachtens bovenstaande, verleent de gebruiker aan het betrokken bedrijf een eeuwigdurende, onbeperkte, overdraagbare en exclusieve licentie tot exploitatie van het materiaal waarop de rechten van intellectuele eigendom rusten. Voorts zullen de gebruiker en het betrokken bedrijf alles in het werk stellen om alsnog een rechtsgeldige overdracht van deze rechten te realiseren.

18.6 Het bepaalde in leden 3, 4 en 5 van dit artikel geldt ongeacht of de gebruiker een vergoeding of beloning heeft ontvangen voor de uitgevoerde opdracht(en).

18.7 Indien bovenstaande lid 2 wordt geschonden, is Getjobsdone behoudens een boete van €1.500,- per dag op te leggen aan de betreffende partij welke de bepalingen in lid 2 schendt.

Artikel 19 Naleven algemene gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving

Ingeval de gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige algemene gebruikersvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving en/of overige door Getjobsdone gestelde voorwaarden niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De gebruiker is dan gehouden de door hem gemaakte schade te vergoeden aan Getjobsdone.

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht

20.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

20.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

20.3 Indien een deel van de voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de algemene voorwaarden niet aan.


20.4 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen op dat punt voor ogen hadden.